top of page
Pile Of Books

מחקר וכתיבה

היכולת להגדיר היטב את הצרכים הן של הגוף הצבאי-ביטחוני או של החברה והן של הלקוח והמוצרים מחייבת לחשוב, להעריך ולכתוב באופן שיטתי, ממוקד ובהיר.

 

המתודה שאני מציע היא "התפיסה המבצעית". זו מגדירה את הסביבה המבצעית ואת האיומים שכנגדם פועלים; את עקרונות הפעולה של הכוחות להשגת המשימות; את עקרונות שילוב האמל"ח בכוחות ואת תרומתו להשגת המשימות; ומכווינה את בניין הכוחות וארגונם; פיתוח (התאמת) האמל"ח; כתיבת הדוקטרינה, TTP’s ,SOP’s; הכשרת ואימון הכוחות בצורה קוהרנטית.

במהלך העבודה המשותפת, אנחנו חוקרים את הסביבה המבצעית, האיומים ומצב הכוחות כעת ובעתיד הקרוב; בונים תרחישים מבצעיים ועושים בהם שימוש ללמידה; לאחר מכן מוגדרים הצרכים המבצעיים; בשלב זה נכתבת התפיסה הראשונית והיא נבחנת באמצעים שונים (משחקי מלחמה; סימולציות, מומחים ועוד); על בסיס זה מושלם מסמך התפיסה ומאושר; בסיוע התפיסה מוכוונת העשייה, בפיתוח והשיווק.

פיתוח תפיסה מבצעית

Operational Concept_28.12.2017 (3).jpg

המחקרים בתחום הביטחוני-הצבאי מסייעים לקבלת החלטות בתחומי הפיתוח, השיווק והרכש וזאת באמצעות איסוף מידע רב, הלימוד המעמיק והידע הרב שאנחנו ביחד - אתם ואני  - מביאים מתאפשר ניתוח מבוסס ומנומק.

bottom of page