top of page

מאמרים בנושא בניין הכוח

מי ישמור על המיומנות למלחמה הבאה, מח"ץ 14, נובמבר 2003, עמ' 42 – 44.
המלחמה בלוב – לקחים ראשונים, מערכות 442, אפריל 2012, עמ' 16 – 22.
הנייר הלבן הסיני, אתר Israel Defense, יוני 2015.
bottom of page