top of page

מאמרים בנושא לחימה בטרור וגרילה

הקמת כוחות מיוחדים בלוחמה נמוכת עצימות, מערכות 369, פברואר 2000, עמ' 32 – 35.
מימד הזמן בעימות המוגבל, מח"ץ 12, מרץ 2003, עמ' 18 – 23.
מימד המרחב בעימות המוגבל, מח"ץ 13, יוני 2003, עמ' 36 – 41.
צו קריאה - הצנחנים בלוט"ר, מח"ץ 15, אפריל 2004, עמ' 42 – 43.
"זמן ומרחב בעימות המוגבל", בתוך גולן חגי ושי שאול (עורכים), העימות המוגבל, מערכות , 2004, עמ' 145 – 164 - מאמר זה זכה במקום ראשון בפרס הרמטכ"ל לכתיבה צבאית. 
צו קריאה – אם יש גן עדן, מח"ץ 20, אוגוסט 2006, עמ' 43 – 44.
'בגיהנום של מטה' ביוגרפיות של קבוצות בלחימת יחידות צה"ל בדרום לבנון בסוף שנות התשעים – סקירת הספרים 'אם יש גן עדן' ו'מלחמה ללא אות', פסיכולוגיה צבאית 5, דצמבר 2006, עמ' 475 – 494.
צו קריאה – המלחמה הסובייטית באפגניסטן, מח"ץ 21, ינואר 2007, עמ' 44 – 47.
מילואימניקים מול אש, סיקורת ספרים, מערכות 411, פברואר 2007, עמ' 60 – 63.
'פרקליט צבאי באזור הדמדומים' – סקירת ספרו של שלומי ציפורי 'צדק מסוערב'", פסיכולוגיה צבאית 6, יולי 2008, עמ' 289 – 304.
קריאת קרב – דור לבנון, ביבשה 14, יולי 2010, עמ' 58 – 59 (בשיתוף עם עוזי בן שלום).
bottom of page