top of page
Audiovisual Conference

הדרכה והרצאות

הדרכה היא היכולת להעביר את הידע והמידע הקיימים בארגון לאנשיו ולגורמים מחוצה לו, להכשירם ולאמנם על מנת להשיג את מטרות ומשימות הארגון. ליצירת בסיס איתן נדרשת תפיסת הדרכה כוללת העושה שימוש בשיטה סדורה להשגת היעדים של הארגון, תוך התייחסות לצרכיו ולמטרותיו, והתאמה מרבית ללקוחותיו. 

לצורך כך ביחד - אתם ואני - ובשיתוף מומחים בתחומים שונים, נפצח את שיטות ההדרכה הנדרשות ונבנה מערך כולל של תפיסה, קורסים, ומערכי שיעורים.

 

תהליך זה מגלה את הפערים בידע ובמידע הקיימים בארגון, ומאפשר לחקור, לאתר ולכתוב את הידע הנדרש באופן שיטתי, מושכל ובהיר.

התוצר, בהתאם לצרכים, יכלול תפיסת הדרכה, ספרי גופים [יחידות, מערכים וכדומה], טכניקות ונהלים [SOP], תיקי קורסים ומערכי שיעורים.

מיפוי הידע.jpg
bottom of page